Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää perustulokokeilua merkittävänä, valiokunta linjaa mietinnössään.

Valiokunnan mukaan perustulo verottomana ja työansioista riippumattomana etuutena luo huomattavan suuren taloudellisen kannusteen työllistyä.

Valiokunta toteaa, ettei hallituksen esityksen perusteluissa käsitellä lainkaan perustulon vaikutusta kokeilussa mukana olevan henkilön sosiaaliturvaan.

Valiokunnan mielestä on välttämätöntä, että kokeilussa mukana olevalle tiedotetaan selkeästi perustulon mahdollisista vaikutuksista hänen sosiaaliturvaetuuksiinsa: erityisen tärkeää on tiedottaa sen vaikutuksesta toimeentulotukeen.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että kokeilun vaikutuksia arvioidaan, ei vain työllistymistä kuvaavien määrällisten mittareiden vaan myös laadullisten, subjektiivista hyvinvointia kuvaavien mittareiden avulla.

Laadullisella tutkimuksella voidaan muun muassa selvittää, synnyttääkö kokeilu kohderyhmään kuuluvien joukossa muuta kuin työhön ja taloudelliseen toimintaan liittyvää aktiivisuutta, lisääkö se heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa ja edesauttaako se heidän autonomiansa voimistumista, se toteaa.

The text above is a summary, you can read full article here.